ผู้สูงอายุของเขต 4,5
ระบบส่งข้อมูลผ่าน Web
ลืม Password
Aging Population   (Link Manual)
- - ชื่อสถานบริการ -
      ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  โดยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงกว่าร้อยละ 10   สำหรับเขต 4 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม  และเขต 5 ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นั้นผู้สูงอายุรวมทั้ง 2 เขตประมาณร้อยละ 11  ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างยิ่ง  เนื่องจากถ้าได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง ผู้สูงอายุเหล่านั้นนอกจากจะไม่เป็นภาระแล้ว  ประสบการณ์และภูมิปัญญาของท่านจะช่วยค้ำจุนสังคม  และยังเป็นเสาหลักของสังคมได้  รายละเอียดของสถานการณ์ผู้สูงอายุ ระดับประเทศ และของเขต และของจังหวัดราชบุรี Cick ที่นี่  สถานการณ์ของผู้สูงอายุ
      กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุดังนี้  
 1. โครงการฟันเทียมพระราชทาน  โดยกระทำต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 และได้ตั้งเป้าหมายให้ดำเนินการฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย  และค่าใช้จ่ายให้เบิกจาก สปสช. แบบ High Cost  Instrument เช่นเดียวกับการเบิกอวัยวะเทียม
 2. คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล  โดยกำหนดให้ร้อยละ 33 ของโรงพยาบาลต้องจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ  โดยกำหนดเกณฑ์ให้ละเอียดขึ้น เช่นต้องกำหนดว่าวันที่ให้บริการ และมีการจัดบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้บริการ เป็นต้น
 3. ชมรมผู้สูงอายุ  เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกันในระยะเวลาที่กำหนด เช่นเดือนละครั้ง กิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย  โภชนาการ การคัดกรองความเสี่ยงต่างๆทางสุขภาพ เป็นต้น
 4. คลินิกผู้สูงอาย ในปีงบประมาณ 2552  กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ร้อยละ 33 ของโรงพยาบาลต้องมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุุ ซึ่งต้องมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอน  มีสถานที่และต้องจัดการบุคลากรที่แน่ชัด และมีการแจ้งให้ผู้สูงอายุสามารถมารับบริการที่คลินิกนั้นได้
 5. วัดส่งเสริมสุขภาพ กำหนดเป้าหมาย 1 อำเภอ 1 วัดส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งในเขต 4,5 ได้มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้ว และกำลังจะทำให้บรรลุ 1 ตำบล 1 วัดส่งเสริมสุขภาพ
 6. Long Term Care (LTC)  หรือการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว เป้าหมายของกรมอนามัยคือ การพัฒนารูปแบบ Long Term Care ศูนย์อนามัยเขตละ 1 แห่ง  ซึ่งในเขต 4,5 ไ้ดัพัฒนาที่จังหวัด เพชรบุรี  สุพรรณบุรี  เป็นต้น  Link for Long Term Care
บทบาทใหม่ของศูนย์เขต และ สสจ.?  (ุ6 Key Functions)
Brain Triad   คือส่วนของระบบข้อมูลข่าวสาร การวิจัยพัฒนา เพื่อที่หาคำตอบว่าสิ่งที่เราทำ คือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ (What to do) เพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Do Right Thing)
 1. Surveillance การเฝ้่าระวัง
 2. M&E การกำกับและการประเมินผล
 3. R&D การวิจัยพัฒนา
Hand Triad คือภาคปฏิบัติหรือการดำเนินงานในพื้นที่ คือรู้ว่าจะทำอะไรแล้ว คำถามต่อมาคือทำอย่างไร (How To do) เพื่อให้งานออกมาดี (Do Thing Right)
 1. Provider Support. การสนับสนุนผู้ให้บริการ
 2. Customer Protection. การคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการในรูปของการผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
 3. Fund Holder Alliance.  การประสานแหล่งทุน (งบประมาณ)
   ปัจจุบันการดำเนินการของศูนย์เขตจะเน้นในเรื่อง Hand Triad มากกว่า Brain Triad  ซึ่งทั้ง 2 ส่วนควรที่จะดำเนินการควบคู่กันไป เหมือนการเดินที่ควรเดินด้วยขาทั้ง 2 ข้าง และการดำเินินการของ Brain Triad และ Hand Triad ควรมีการเชื่อมโยง และสามารถ Feed back ซึ่งกันและกันได้  โดยข้อมูลจาก Surveillance ,M&E และ R&D ควรที่จะสนับสนุนเรื่อง Provider Support, Consumer Protection & Funding ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์จากการดำเนินการจริงจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การกำกับและการประเมินผล และการ R&D ด้วย